Kabuuang gastos sa paggawa

Ang kabuuang gastos sa paggawa ay ang pinagsamang gastos ng mga oras na nagtrabaho ng lahat ng mga empleyado, kasama ang lahat ng nauugnay na buwis sa payroll at mga benepisyo. Ang halagang ito ay ginagamit sa pagbabadyet ng mga resulta sa pananalapi para sa isang negosyo. Ang kabuuang gastos sa paggawa ay binubuo ng isang bilang ng mga item sa linya, na kasama ang mga sumusunod:

  • Direktang gastos sa paggawa. Ito ang sahod na binabayaran sa mga empleyado ng produksyon, kasama ang kanilang mga oras na nagtrabaho sa obertaym.
  • Hindi direktang gastos sa paggawa. Ito ang sahod at suweldo na binabayaran sa lahat ng iba pang mga empleyado, kabilang ang anumang mga oras na nagtrabaho sa obertaym.
  • Mga buwis sa pagbabayad. Ito ang bahagi na binabayaran ng employer ng mga buwis sa payroll, na kinabibilangan ng Medicare, seguridad sa lipunan, at mga buwis sa kawalan ng trabaho.
  • Benepisyo. Ito ang lahat ng iba pang mga gastos na natamo sa ngalan ng mga empleyado, tulad ng mga bahagi na binabayaran ng employer ng mga medikal na seguro, seguro sa buhay, at seguro sa ngipin.