Resibo

Ang isang resibo ng cash ay isang nakalimbag na pahayag ng halaga ng cash na natanggap sa isang transaksyon sa pagbebenta ng cash. Ang isang kopya ng resibo na ito ay ibinibigay sa customer, habang ang isa pang kopya ay pinanatili para sa mga layunin ng accounting. Naglalaman ang isang cash resibo ng sumusunod na impormasyon:

  • Ang petsa ng transaksyon

  • Isang natatanging numero na tumutukoy sa dokumento

  • Ang pangalan ng nagbabayad

  • Ang dami ng natanggap na cash

  • Ang paraan ng pagbabayad (tulad ng cash o tseke)

  • Ang lagda ng tumatanggap na tao