Kabuuang kasalukuyang mga assets

Ang kabuuang kasalukuyang mga assets ay ang pinagsamang halaga ng lahat ng cash, mga matatanggap, prepaid na gastos, at imbentaryo sa balanse ng isang samahan. Ang mga assets na ito ay inuri bilang kasalukuyang mga assets kung mayroong isang inaasahan na sila ay gagawing cash sa loob ng isang taon. Ang kabuuang halaga ng kasalukuyang mga assets ay madalas na ihinahambing sa kabuuang kasalukuyang mga pananagutan, upang makita kung may sapat na mga assets na magagamit upang bayaran ang mga obligasyon ng isang negosyo.